تفاوت کاربرگ حسابداری و حسابرسی در چیست؟

تهیه کاربرگ اجباری نیست، ولی این فرم به ما کمک می کند تا تاثیرات تمام مبادلات یک دوره معین را در یک جا بتوانیم مشاهده کنیم. پس از تکمیل صورت های مالی در صورت وجود خطا، اصلاح ان بسیار سخت است و بهتر از قبل از تهیه با استفاده از کاربرگ از صحت آن اطمینان حاصل کنیم.

تفاوت کاربرگ حسابداری و حسابرسی در چیست؟

تفاوت کاربرگ حسابداری و حسابرسی در چیست؟

کاربرگ حسابرسی توسط حسابرس برای صحه گذاری بر مراحل حسابرسی سازمان که توسط او انجام شده است، تهیه می گردد. در اصل کاربرگ حسابرسی راه دستیابی به نتایج حسابرسی یک سازمان را نشان می دهد. این در حالی است که کاربرگ حسابداری در پایان دوره مالی توسط حسابداران تهیه می شود تا از بروز خطا در صورت های مالی جلوگیری کند و مسیر تهیه صورت های مالی را ساده کند.  در این قسمت لازم به ذکر است حسابرسان گاهاً جهت تسریع امور خود در برخی موارد از کاربرگ حسابرسان داخلی کمک می گیرند.

کاربرد و مزایای استفاده از کاربرگ در حسابداری چیست؟

در پایان دوره مالی اغلب اقدام به تکمیل کاربرگ حسابداری برای اصلاح حساب ها می کنند.  اگر بخواهیم از مزایای استفاده از کاربرگ در حسابداری بگوییم باید بگوییم  کاربرگ با فهرست کردن مانده تعدیل شده تمام حساب ها:

مرحله بستن حساب ها را نیز سهولت می بخشد.

اشتباهات را مشخص می سازد و خطای انسانی را کاهش می دهد.

صحت اجرای قوانین حسابداری

تاثیرات تمامی مبادلات یک دوره معین را در یک جا بتوانیم مشاهده کنیم

تشخیص ثبت های اصلاحی و بستن حساب ها قبل از ثبت در دفاتر

نحوه تهیه کاربرگ حسابداری

برای تهیه کاربرگ حسابداری که از اجزای بالا تشکیل شده است، باید مراحل زیر را به ترتیب دنبال کرد.

در ابتدا عنوان حساب ها و مانده تعدیل نشده آن ها در پایان دوره را درستون های تراز آزمایشی وارد و مقادیر را جمع کنید

مقایسه کاربرگ حسابداری با کاربرگ حسابرسی

مقادیر دارایی ها، بدهی ها و سرمایه را از تراز آزمایشی تعدیل شده به ستون های ترازنامه منتقل و مقادیر درآمد و هزینه ها را نیز به ستون های صورت سود و زیان منتقل کنید. جمع هر ستون را بنویسید

کاربرگ حسابداری تعدیل

سود و یا زیان ویژه را از طریق تفاوت بین درآمدها و هزینه ها در ستون های صورت سود و زیان محاسبه کنید. سود و یا زیان ویژه را به عنوان رقم برابرساز در صورت سود و زیان ترازنامه منعکس و در نهایت جمع ستون ها را در زیر خود بنویسید.

آموزش ساخت کاربرگ حسابداری در اکسل

برای تهیه کاربرگ توسط اکسل لازم است در ابتدا نام شرکت و سال مالی در بالا ثبت شود،  یک ستون عنوان حساب ها و  ده ستون مانند جدول نمونه بالا برای بخش های کاربرگ در نظر بگیرید. به طور مثال برای قسمت تراز آزمایشی باید دو ستون بدهکار و بستانکار در نظر گرفت. در هر قسمت برابر بودن ستون بدهکار وبستانکار نشان دهنده صحت محاسبات عملکرد مالی است. در پایان هر ستون می توان یک تابع جمع قرار داد. تمامی ستون ها می توانند با هم لینک شوند و تغییر در هر سلول بتواند نتیجه ها را تغییر دهد.