مشکلات مرتبط با لایحه تفریغ بودجه
مشکلات مرتبط با لایحه تفریغ بودجه

مشکلات مرتبط با لایحه تفریغ بودجه ، متخصصان حوزه بودجه ، مشکلات درک و به کار گیری صحیح لایحه تفریغ بودجه را یکی از دلایل تهیه نشدن به موقع و دقیق آن می دانند.

از طرفی توجه به لایحه تفریغ بودجه به عنوان ابزار نهاد های کنترل کننده برای کنترل مستقیم و غیر مستقیم دستگاه های اجرایی و تاثیر آن بر بودجه سال های آینده، می تواند محرکی برای ارائه دقیق تر و به موقع تر این گزارش در سال های آتی شود. سایر مشکلات مرتبط با لایحه تفریغ بودجه عبارتند از :


_ نداشتن پشتوانه علمی لایحه
_ سطحی بودن لایحه تفریغ بودجه
_ به کار نگرفتن صحیح تفریغ بودجه
_ بی توجهی دولت و مجلس به لایحه تفریغ بودجه
_ ساختار ناهمگون چهارچوب لایحه تفریغ بودجه
_ حجیم بودن لایحه تفریغ بودجه

مشکلات مرتبط با حسابداری دولتی


یکی از مسائل مهم برای تهیه لایحه تفریغ بودجه، بهره مندی از سیستم مناسب حسابداری دولتی است . زیرا یک سیستم حسابداری مناسب می تواند به تسهیل فرآینده تدوین لایحه تفریغ بودجه منجر شود و در به موقع بودن و قابلیت اتکای اطلاعات آن تاثیر به سزایی داشته باشد. نقدی بودن سیستم فعلی حسابداری دولتی یکی از مشکلات مربوطه می باشد زیرا از نظر به موقع بودن اطلاعات ایراد دارد و به کارگیری حسابداری تعهدی می تواند کمک تاثیر گذاری در این زمینه باشد. سایر مشکلات مرتبط با حسابداری دولتی عبارتند از :
_ لزوم بهره مندی از سیستم حسابداری دولتی نوین
_ مشکل سیستم نقدی در گزارش تفریغ بودجه
_ نبود تکنیک های مدیریت هزینه

مشکلات مرتبط با دیوان محاسبات


دیوان محاسبات در به سرانجام رسیدن گزارش تفریغ بودجه در سطح کشور، نقش مؤثری بر عهده دارد. مشکلات مرتبط با دیوان محاسبات عبارتند از :
_ کم توجهی به حسابرسی ضمنی
_جامع نبودن نظارت دیوان محاسبات
_ بی تمایلی مسؤلان دیوان محاسبات
_ اتلاف زمان در دیوان محاسبات

نتیجه گیری :


متخصصان حوزه بودجه ، مشکلات درک و به کار گیری صحیح لایحه تفریغ بودجه را یکی از دلایل تهیه نشدن به موقع و دقیق آن می دانند. یکی از مسائل مهم برای تهیه لایحه تفریغ بودجه، بهره مندی از سیستم مناسب حسابداری دولتی است.