تسهیم هزینه ها درحسابداری صنعتی
تسهیم هزینه ها درحسابداری صنعتی

تسهیم هزینه ها درحسابداری صنعتی ، حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده که از آن با عنوان حسابداری مدیریت هم گاها یاد می شود به محاسبه بهای تمام شده کالا ها و یا خدمات تولید شده در واحد تجاری می پردازد.

تسهیم هزینه ها در حسابداری صنعتی از موارد مهمی است که برای محاسبه بهای تمام شده مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه های محصول به دو دسته گروه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تبدیل می شود. برای تولید یک کالا و یا یک خدمات نیاز به هزینه های تولید ( مواد و دستمزد و سربار) داریم. اگر از مواد و دستمزد صرف نظر کنیم به سربار خواهیم رسید. معمولا سربار یا هزینه های غیر مستقیم کارخانه مربوط به یک دایره معین بوده و یا به تمام دوایر اختصاص می یابد. تسهیم هزینه های سربار به دو صورت امکان پذیر است :
_ تسهیم مستقیم
_ تسهیم بر مبناهای فعالیت

تسهیم مستقیم هزینه ها


سر شکن کردن هزینه های غیر مستقیم به مراکز هزینه، اعم از دوایر تولیدی و دوایر خدماتی؛ بر اساس مبناهای مناسب برای هر دایره تولیدی و هر دایره خدماتی، ستونی در نظر گرفته می شود، و پس از تسهیم تمام هزینه های غیز مستقیم به دوایر تولیدی و دوایر خدماتی، جمع هریک از ستون ها به طور جداگانه به دست می آید، که نشاندهنده سهم هر دایره تولیدی و خدماتی از هزینه های غیر مستقیم خواهد بود.

تسهیم بر مبناهای فعالیت


منظور هزینه هایی است که به صورت مشترک در بخش های مختلف کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. به این هزینه ها هزینه های عمومی کارخانه نیز گفته می شود. مثل هزینه برق مصرفی. یا هزینه استهلاک تاسیسات و تجهیزات. این هزینه ها باید براساس مینای مناسب تسهیم شود. انتخاب مبنای مناسب برای تسهیم هزینه ها بسیار مهم است و باید معقول و منطقی باشد. به گونه ای که با افزایش درصد مبنای مورد استفاده میزان هزینه مذکور افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری :


تسهیم هزینه ها در حسابداری صنعتی از موارد مهمی است که برای محاسبه بهای تمام شده مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه های محصول به دو دسته گروه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تبدیل می شود. تسهیم هزینه های سربار به دو صورت امکان پذیر است: تسهیم مستقیم، تسهیم بر مبناهای فعالیت