حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام، سرمایه عبارت است از مبلغ خالصی که توسط مالک در شرکت و یا سازمان سرمایه گذاری می شود.

حسابداری یکپارچه

حسابداری یکپارچه،  در استارت آپ ها، استفاده از حسابداری یکپارچه نه تنها برای شرکت های بزرگ بلکه برای استارت آپ ها و سازمان های متوسط نیز ضروری می باشد.

حسابداری نقدی

حسابداری نقدی، در این نوع حسابداری، ثبت تراکنش ها در زمان دریافت و یا پرداخت وجه نقد اعمال می شود.

حسابداری هزینه

حسابداری هزینه، در این نوع حسابداری تمامی هزینه های یک شرکت مانند هزینه های تولید، هزینه های ورودی، هزینه های ثابت جمع آوری و بررسی می شوند.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، قادر است مدیران را به منظور مهیا کردن آنها برای اتخاذ تصمیات کارساز و آگاهانه یاری کند.