حسابداری نقدی

حسابداری نقدی، در این نوع حسابداری، ثبت تراکنش ها در زمان دریافت و یا پرداخت وجه نقد اعمال می شود.

در ادامه بخوانید حسابداری نقدی

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، قادر است مدیران را به منظور مهیا کردن آنها برای اتخاذ تصمیات کارساز و آگاهانه یاری کند.

در ادامه بخوانید حسابداری مدیریت