حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، قادر است مدیران را به منظور مهیا کردن آنها برای اتخاذ تصمیات کارساز و آگاهانه یاری کند.

به عبارتی دیگر حسابداری مدیریت، عبارت است از تعریف، اندازه گیری، تجزیه، تحلیل، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد نیاز مدیریت به منظور برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل واحد تجاری می باشد. حسابداری مدیریت گزارش های مالی را برای گروههای غیر مدیریتی مانند بستانکاران، سازمان های قانونگذار و مراجع مالیاتی فراهم می کند.

حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

حسابداری مدیریت، آینده نگر است در حالی که حسابداری مالی بر اساس اطلاعات تاریخی می باشد. حسابداری مالی مسائل را به صورت موردی تجزیه و تحلیل می کند اما حسابداری مدیریت، بر پایه مدل سازی و تجرید، مسائل را ارزیابی می کند. گزارش های حسابداری مدیریت برای مدیران قابل استفاده است اما گزارشات حسابداری مالی برای سهامداران و ذینفعان قابل استفاده می باشد.

مزایای حسابداری مدیریت

برنامه ریزی: اطلاعات مالی و غیر مالی به صورت دوره ای به مدیران تحویل داده می شود و آنها را در برنامه ریزی فعالیت های تجاری کمک خواهد کرد.
تصمیم گیری: مدیران با استفاده از نمودارها و جداول قادر به ارزیابی مسائل و تصمیم گیری خواهند بود.
مدیریت استراتژیک: بر اساس گزارشات، مدیران می توانند در مورد ادامه تولید محصول و یا با اصطلاح استراتژی فروش تصمیماتی را اتخاذ کنند.
حسابداری مدیریت در مسائلی مانند تجزیه و تحلیل محصول جدید، ارزیابی سهام، تحلیل سهام، پیش بینی، تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه، کمک شایانی به مدیران کند.


نتیجه پایانی:


حسابداری مدیریت تمامی موضوعات حسابداری را در بر می گیرد و هدف آن اطلاع رسانی به مدیران می باشد. حسابداری مدیریتی از اطلاعات هزینه های محصولات و یا خدمات استفاده می کند . حسابداری مدیریتی را به عنوان حسابداری هزینه می شناسند. این حسابداری بیشترین کاربرد را برای مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها دارد و انها را در اتخاذ تصمیم درست راهنمایی می کند.