چاپ
دسته: blog
بازدید: 1053
حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام، سرمایه عبارت است از مبلغ خالصی که توسط مالک در شرکت و یا سازمان سرمایه گذاری می شود.

در ضمن مالک قادر است با مشارکت نقدی در کسب و کار سرمایه گذاری کند. در ضمن آن دسته از درآمدهایی که از فعالیت های درآمدزای سازمان حاصل می شود نیز به عنوان سرمایه محسوب می شود.

 

موارد حقوق صاحبان سهام


سرمایه: سرمایه عبارت است از حقوق مالی افراد مالک در قبال دارایی های هر سازمان و یا شرکت می باشد.
اندوخته ها: عبارت است از قسمتی از سود موسسه یا سازمان تجاری که طبق مقررات قانونی و با حمایت از بستانکاران و اعتباردهندگان در نظر گرفته می شود. در ضمن در طول دوره دارای محدودیت توزیع بین سهامداران نمی باشد. اندوخته ها به اندوخته احتیاطی، اندوخته طرح و توسعه و اندوخته قانونی دسته بندی می شوند.
سود و زیان انباشته: عبارت است از سود و زیان یک شرکت و یا موسسه که به صورت سود و زیان سهام به سهامداران پرداخت نشده و در یک حسابی انباشته شده که به آن حساب انباشته سود و زیان می گویند.


نکاتی درباره حقوق صاحبان سهام


حقوق صاحبان سهام از لحاظ گزارش دهی به نوع سازمان تجاری بستگی دارد. واحد های تجاری را به دو گروه سهامی و غیر سهامی تقسیم بندی می کنند. نمونه ای از شرکت های غیر سهامی شرکت های تضامنی می باشند. مانده حساب سرمایه شریکان در حقوق صاحبان سرمایه ارائه می شود و میزان سهم شریکان از مبلغ سود و زیانها در زمان های گذشته و برداشت از حساب جاری شرکا می باشد. تفاوت میان دارایی ها و بدهیها در شرکت های سهامی، حقوق صاحبان سهام نام دارد. الزامات قانونی به خصوص قانون تجارت سبب تفکیک اجزا حقوق صاحبان سهام می شود.


نتیجه پایانی


حقوق صاحبان سهام نشان از علایق صاحبان یک سازمان و یا واحد تجاری در قبال دارایی های آن واحد است. حقوق صاحبان سهام در واقع منافع صاحبان موسسه را بیان می دارد.