دسته: بلاگ
بازدید: 1548
روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی
روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی ، در روش بودجه عملیاتی باید عملیات داخل برنامه و فعالیت ها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت به دست آورد و سپس با استفاده از فنون مذکور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه کرده، میزان واحدها را در سال بودجه پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود.

در این نوع بودجه اجرای عملیات دقیقا مقارن با هزینه های عملیات است و بدین ترتیب کنترل مالی و عملیاتی کاملا در هم ادغام می شود. بزرگترین مزیت بودجه عملیاتی این است که مدیران اجرایی را در مقابل کار خود مسؤل قرار می دهد.

طبقه بندی عملیاتی


در بودجه عملیاتی باید واحد مشخصی انتخاب شود که گویای عملیات طبقه بندی شده باشد. بدین منظور باید یک واحد اندازه گیری مناسب را که دارای خصوصیات زیر باشد در نظر بگیریم:
_ قابل شمارش باشد
_ به مرور زمان ثبات خود را از دست ندهد
_ مصطلح و رایج باشد
_ کوشش واقعی کار انجام شده را نشان دهد
سه عامل اول قابل حصول است. ولی یافتن واحد مشخص در خدمات دولتی که گویای تمام عملیات انجام شده باشد دشوار است، زیرا فرم و استاندارد مشخصی برای بررسی اینکه تمام سعی برای تحقق این واحد انجام شده وجود ندارد و باید به طریق دیگری متوسل شد.

برآورد هزینه عملیاتی


در بودجه عملیاتی برای تعیین واحد عملیاتی اعم از اینکه اندازه گیری کار نرم و استاندارد استفاده شود باید هزینه واحد عملیات محاسبه شود برای برآورد این هزینه از دو طریق می توان استفاده کرد:
_ قیمت تمام شده :
استفاده از این روش مخصوص مؤسسات تجاری دولتی است زیرا در مؤسسات و ادارت خدماتی تعیین قیمت تمام شده واحد خدمت مشکل تر است و استهلاک در این مؤسسات محاسبه نمی شود لذا این روش کمتر در بودجه برنامه ای و یا عملیاتی دولت مورد نظر قرار می گیرد.
_ هزینه عامل تشکیل دهنده کار:
در این روش پس از اینکه از طریق اندازه گیری کار،شاخص و استاندارد اطمینان حاصل شد که از کلیه عوامل حداکثر استفاده به عمل می اید هزینه های تشکیل دهنده یک واحد عملیاتی را به هر طریق که آسان و مقدور باشد محاسبه می کنند و پس از آن محاسبه بودجه ای تقریبا پایان یافته است.

نتیجه گیری :


در روش بودجه عملیاتی باید عملیات داخل برنامه و فعالیت ها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت به دست آورد و سپس با استفاده از فنون مذکور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه کرده، میزان واحدها را در سال بودجه پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود.