حسابداری هزینه
حسابداری هزینه

حسابداری هزینه، در این نوع حسابداری تمامی هزینه های یک شرکت مانند هزینه های تولید، هزینه های ورودی، هزینه های ثابت جمع آوری و بررسی می شوند.

حسابداری هزینه تمامی این هزینه ها را اندازه گیری و ثبت می کند و در نهایت نتایج ورودی و خروجی را با یکدیگر مقایسه می کند. این حسابداری مدیریت را در تصمیم گیری های مالی شرکت راهنمایی خواهد کرد.


کاهش هزینه حسابداری


حسابداری مالی مجموعه ای از انواع دارایی ها، بدهی های یک شرکت می باشد. حسابداری هزینه قادر است حاشیه سود خالص برای سازمان و یا شرکت را درآینده افزایش دهد. در حسابداری مالی هزینه ها بر اساس نوع معامله دسته بندی می شوند اما حسابداری هزینه بر اساس نیاز و اطلاعات، دسته بندی می شود.


انواع حسابداری هزینه


حسابداری هزینه یابی استاندارد: این نوع حسابداری، هزینه تخمینی با هزینه واقعی می باشد، که واریانس دوره را نشان می دهد.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت : فعالیت های انجام گرفته به وسیله یک شرکت را شناسایی می کند و هزینه های غیر مستقیم که برای تولید محصولات و یا ارائه خدمات، بر اساس مصرف واقعی هر محصول و یا خدمات مربوطه را شاسایی می کند.
حسابداری مصرف منابع: این نوع حسابداری یک شیوه حسابداری است که مدیران را به منظور رشد کلی و جامع شرکت راهنمایی می کند.
حسابداری بهره وری : این نوع حسابداری مدیران را در برای افزایش سودآوری شرکت یاری می کنند.
هزینه یابی نهایی: این نوع حسابداری، رابطه بین قیمت فروش، حجم فروش، حجم تولید و هزینه و سود را تجزیه و تحلیل می کند.


نتیجه پایانی:


از اهداف حسابداری هزینه، تعیین هزینه، قیمت فروش، تعیین سود، کنترل هزینه و در نهایت کمک به مدیران برای تصمیم گیری درست و اصولی می باشد. در محاسبه هزینه، هزینه فروش هر واحد برای تولید یک محصول تعیین می شود. در کاهش هزینه ها، که به معنای سود بیشتر است، هزینه ها ی پروژه و فرآیندها کاهش داده می شود.